หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
         
หน่วยตรวจสอบภายใน
Internal Auditor Group
Untitled Document
งานตามขอบข่าย

1.งานตรวจสอบภายใน วิเคราะห์ ประเมินผล การปฏิบัติงานของหน่วบงานต่างๆ

     1.1 งานประเมินระบบควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง

    1.2 งานตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อมั่นแยกตามประเภทการตรวจสอบ

           - งานตรวจสอบทางการเงินบัญชี   ( Financial Audit )

            - งานตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระเบียบ  ( Compliance Audit )

            - งานตรวจสอบปฏิบัติงาน  ( Operational Audit )

            - การตรวจสอบผลการดำเนินงาน  ( Performance Audit )

            - การตรวจสอบสารสนเทศ  ( Information Technology Audit )

            - การตรวจสอบการบริหาร  ( Management Audit )

            - งานตรวจสอบพิเศษ  ( Special Audit )

    1.3 งานให้คำปรึกษา

2.งานบริหารการตรวจสอบ

     2.1 งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน

     2.2 งานประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน

 3.งานธุรการและสารสนเทศ

     3.1 ควบคุมการรับและส่งหนังสือ และเอกสารทางราชการ ตามแนวทางของระเบียบของทางราชการ

     3.2 ประสาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้กับผู้บริการ

     3.3 จัดการข้อมูลต่างๆ ของหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นระบบ เพื่อใช้เป็นสาสนเทศ เพื่อการตรวจสอบ การวางแผน และการจัดการความรู้

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่อยู่ : 511 ถ.ชาญสินธ์ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ : 0879442312

 

ไอพีคุณ
: 18.204.227.250
วันที่เริ่มนับ
: 11/07/2556
วันที่ปัจจุบัน
: 19/10/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 10
จำนวนผู้เข้า
: 163869